جهان برس، برس سیمی صنعتی، فرچه سیمی صنعتی، لیست قیمت برس سیمی، لیست قیمت فرچه سیمی، jahanboress

برس مارپیچ با رزوه بیرونی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برس مارپیچ با رزوه بیرونی
برس سیمی، فرچه سیمی، قیمت برس سیمی، قیمت فرچه سیمی، جهان برس، لیست قیمت برس سیمی
فرچه سیمی مارپیچی، برس سیمی مارپیچ، برس مارپیچ، لیست قیمت برس سیمی، جهان برس
فولادی سیاه
کد محصول / قطر مفتولMAXCLADMaterial
DIAMETER WIRE 0.30RPMmmmmmmmm0.30mm
101000M6*1201006ART CS مفتول فولادی سیاه
101500M6*1201008
101500M6*16510010
101500M6*12510015
130710800M6*16510020
10800M6*16510025
10800M8*1.252510030
10800M8*1.256510035
10800M8*1.256510040
10800M10*1.56510050
102000M10*1.56510060
1319102000M10*1.56510070
1321102000M10*1.56510080
1323102000M10*1.56510090
102000M10*1.565100100

مارپیچ رزوه بیرونی


استنلس استیل 316
کد محصول / قطر مفتولMAXCLADMaterial
DIAMETER WIRE 0.30RPMmmmmmmmm0.30mm
101000M6*1201006مفتول استیل 316
101500M6*1201008
101500M6*16510010
101500M6*12510015
130810800M6*16510020
10800M6*16510025
10800M8*1.252510030
10800M8*1.256510035
10800M8*1.256510040
10800M10*1.56510050
102000M10*1.56510060
1320102000M10*1.56510070
1322102000M10*1.56510080
102000M10*1.56510090
102000M10*1.565100100

پت
کد محصول / قطر مفتولMAXCLADMaterial
DIAMETER WIRE 0.30RPMmmmmmmmm0.30mm
1303101000M6*1201006مفتول پت
1304101500M6*1201008
101500M6*16510010
1334101500M6*12510015
10800M6*16510020
10800M6*16510025
133710800M8*1.252510030
10800M8*1.256510035
10800M8*1.256510040
10800M10*1.56510050
102000M10*1.56510060
102000M10*1.56510070
102000M10*1.56510080
102000M10*1.56510090
102000M10*1.565100100
برس سیمی مارپیچ، برس مارپیچ، فرچه مارپیچ، جهان برس
فهرست